Naslovna » Centralizovane javne nabavke

Centralizovane javne nabavke

Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke:


 Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke

 

* * *

 

OBAVEŠTENјE NARUČIOCIMA SA SPISKA
NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE
JAVNE NABAVKE
(„Službeni glasnik RS“ broj 12/2015)

 

UNOS PODATAKA U INFORMACIONI SISTEM CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA IZRADU GODIŠNјEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU PRODUŽAVA SE DO 08.09.2017. GODINE DO 15,30 ČASOVA.

 

UNOS PODATAKA U INFORMACIONI SISTEM CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA IZRADU GODIŠNјEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU PRODUŽAVA SE DO 13.09.2017. GODINE DO 15,30 ČASOVA.

 

 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 08.09.2017.

UNOS PODATAKA U INFORMACIONI SISTEM CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA IZRADU GODIŠNјEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU PRODUŽAVA SE DO 15.09.2017. GODINE DO 15,30 ČASOVA.

 

 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 12.09.2017.

 

* * *

 

OBAVEŠTENјE

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa kao telo za centralizovane javne nabavke uspostavila je Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki sa odgovarajućom instrukcijom za korišćenje.

Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki je dostupan naručiocima na internet prezentaciji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

U Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki, naručioci će unositi podatke o javnim nabavkama iz člana 11. Uredbe o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Sl. gl. RS“ br. 93/2015) najkasnije do 15.01.2016. godine.

Dodatna pojašnjenja možete dobiti na telefone:

011 363 1829

011 363 1304

011 363 1612 i

064/8167 162.

S poštovanjem,

Mila Sašić, načelnik Odelјenja za javne nabavke UZZPRO

Tel: 2658-875

 

* * *

 

IZVOD IZ PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz Godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2018. godinu - 17.11.2017.
 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na plan. - 17.11.2017.

 

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE ZA 2018. GODINU

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERI
(BROJ 1/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 2/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 3/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 4/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 5/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUKACIONE USLUGE-MOBILNA TELEFONIJA
(BROJ 6/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - INTERNET
(BROJ 7/2018 )

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 8/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 9/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA ZGRADA
(BROJ 10/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA IMOVINE
(BROJ 11/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA ZAPOSLENIH
(BROJ 12/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BROJ 13/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

* * *

 

ODLUKA O NABAVNIM KATEGORIJAMA ZA 2018 GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o nabavnim kategorijama ѕa 2018 godinu - 16.06.2017.

 

 

* * *

 

OBAVEŠTENјE NARUČIOCIMA I DOBAVLjAČIMA NA KOJE SE ODNOSI ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA („Sl.gl.RS“ broj 62/2017).

 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 25.07.2017.

 

 

* * *

 

OBAVEŠTENјE SVIM NARUČIOCIMA

 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 21.07.2017.

* * *

 

OBAVEŠTENјE NARUČIOCIMA - TONERI

 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 10.03.2017.
 Preuzmite dokument Prilog obaveštenju - 10.03.2017.

 

 

* * *

 

OBAVEŠTENJE NARUČIOCIMA


 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima o korišćenju internet prezentacije - 20.05.2016.

 

* * *

 

OBAVEŠTENJE NARUČIOCIMA


 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima o korišćenju internet prezentacije - 20.05.2016.

 

* * *

 

ODLUKA

 Preuzmite dokument Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi
Uprava za zajedničke poslove u 2017. godini - 16.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštavamo vas da će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa dana 22.08.2016. godine staviti u funkciju ISCJN - 19.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje ISCJN o produženju roka 1- 26.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje ISCJN o produženju roka 2- 08.09.2016

 

 

* * *

 

IZVOD IZ PLANA I SAGLASNOST ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz plana centralizovanih javnih nabavki za 2017. godinu
 Preuzmite dokument Saglasnost na predlog plana CJN za 2017. godinu

 

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE ZA 2017. GODINU

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVERA
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 7/2017 )

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA SANITARNIH ULSUGA I DRUGIH SRODNIH USLUGA (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA)
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 11/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OBEZBEĐENјA (FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENјE OBJEKATA)
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

 

* * *

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA – PARTIJA 22 ODRŽAVANјE IP TELEFONIJE KONTAKT CENTRA PORESKE UPRAVE
(BROJ 15/2017)

 Preuzmite dokument Pregovarački postupak sa objavlјivanjem poziva- 29.09.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ALGOTECH P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Документација P 22 - 17.10.2017

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 17/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.11.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.11.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.12.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Ponuda kompresor - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 10.01.2018

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 16/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 27.11.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 19.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4.1 - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4.1 - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Izjava - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE za P 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 23.1 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MDS za P 23.1 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX za P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 23.1 - 11.01.2018

 

NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 13/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.10.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 09.10.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1- 11.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2- 17.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 25.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 26.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 27.10.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 06.11.2017
 Preuzmite dokument Ispravka konkursne dokumentacije - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 20.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 5 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 1 i P 4- 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE i SYSTEM ONE za P 2 i P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE i TEHNICOM INFORMATIKA za P 7, P 8 i P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM I BTR za P 10, P 12, P 13, P 15, P 16, P 17, P 18 i P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM i SISTEM ONE za P 20 i P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 29 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda TELEGROUP i SAGA za P 21, P 24, P 25, P 26, P 28 i P 29 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 10 - 05.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 12 - 05.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 11 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 14 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 22 - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 21 - 08.12.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 14/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 4 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 31.10.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 24.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 -05.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Dobergard -P 18 - 13.09.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 1 deo-13.07.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 2 deo-13.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-19.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2-21.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3-21.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4-25.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 28.07.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 28.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 02.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 04.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 07.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 07.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 09.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12 - 09.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima- 09.08.2017
 Preuzmite dokument Ispravka obaveštenja naručiocima - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13 - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14 - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Dopuna pojašnjenja konkursne dokumentacije - 14.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 14.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15 - 15.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16 - 16.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17 - 16.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 18 - 21.08.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 23.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 23.08.2017
 Preuzmite dokument Одлука o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P4 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P10 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P12 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P22 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P23 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora-03.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE - 03.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIGIT - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ASSECO SEE - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO I SAGA - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO, SAGA I INTEC - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 7 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 9 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA + SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 11.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 11.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NEPO I EWE - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda BIROTEHNIKA - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 24.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 12.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 6 - 12.01.2018

 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA – DARK FIBER
(BROJ 11/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.06.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.06.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-08.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 5 -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Dokumrntacija - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Telekom - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Pošta - 19.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 19.10.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 i 18 -24.07.2017.

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Invitation To Bid - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 12.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 12.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 15.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 16.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 16.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 18.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 19.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4-19.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -19.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - ispravka -22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5-22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6-22.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 5-22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7-24.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8-24.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 6-24.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9-25.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 7-25.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -25.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10-29.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 8-29.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11-02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka da se ne zadržavaju aktivnosti-02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 16.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA I&D COM I TEHNOLOGY- 06.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA SBS- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIKTI LINE- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 10.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 10.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda IVADJO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON IST- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Ponuda BIROEKSIM- 01.08.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.03.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 24.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 03.04.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 07.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka-13.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 18.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9-21.04.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3-21.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -21.04.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje okvirnih sporazuma-03.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10-28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 3 -28.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma-25.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1-13.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2-13.06.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-13.06.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2-13.06.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora-13.06.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -13.06.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.02.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 13.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 22.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 24.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2-28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -28.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3-01.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 dopuna - 01.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 06.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije-09.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2-13.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4-13.03.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - nova-13.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 16.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 17.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 17.03.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvinog sporazuma - 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P7-25.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P18 -25.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P13-28.04.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13-28.04.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Protecta group - 03.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P6 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P9 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P10 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P14 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P15 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P16 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P17 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P19 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P20 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 1 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 2 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 3 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P11 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P21 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P23 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P24 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P26 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P26 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Sion gard i Tas security - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P8 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P25 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Zastita sigurnost- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P12 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Grupa Inter Safe Business, Protecta Group, Z- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P22 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - G4S Secure Solutions- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 1- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 2- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 3- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 4- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 5- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 6- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 7- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 8- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 9- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 10- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 06.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5-06.11.2017

 

NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
(BROJ 7/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma -11.04.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum -11.04.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -11.04.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora -11.04.2017

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.02.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 01.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -16.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava -17.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum -17.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -17.05.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -18.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.07.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.01.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 25.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 25.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 30.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 30.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 02.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13- 06.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu- 24.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2-14.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2-14.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SOG LINE-14.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1-14.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-14.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO-14.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -14.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava-14.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17-15.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NBK-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P13-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13-15.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MEGA SERVIS-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P12-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18-17.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda IVAĐO-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P6-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6-17.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda WINNINGA-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16-20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda POLIBIRO-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 11-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 10-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 14-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14-20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ODRI PRINT-21.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4-22.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4-22.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGITARIJUS-23.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 03.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 8 - 06.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 17 - 16.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 29.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 14.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 14 - 21.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6 - 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 10- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 11- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 12- 04.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 18- 04.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5- 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 7- 10.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1- 18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 18.12.2017

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.10.2016
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 13.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 17.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 5-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6-20.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -20.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava 1 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 1 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 2 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-24.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1-18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 7-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7-24.03.2017
 Preuzmite dokument Izveštaj Državnoj revizorskoj instituciji - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Izveštaj Upravi za javne nabavke - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3 - 26.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 - 27.12.2017

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE - SANITARNI MATERIJAL OPŠTE NAMENE
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 11.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 06.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3-07.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija-07.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-30.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3-30.11.2017

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU


 Preuzmite dokument Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 1/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER
(BROJ 2/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 3/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 4/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – MOBILNA TELEFONIJA
(BROJ 5/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - INTERNET
(BROJ 6/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 7/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 8/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA ZGRADA
(BROJ 9/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA IMOVINE
(BROJ 10/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA ZAPOSLENIH
(BROJ 11/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BROJ 12/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

* * *

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 14/2016)

 Preuzmite dokument Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva - 12.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1 - 15.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2 - 16.11.2016

 

* * *

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 15/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 28.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 29.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 29.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 23.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1- 29.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 30.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 23- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 24- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 25- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 26- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 27- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 28- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 29- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 30-16.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 31-16.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 16-16.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30-16.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 31-16.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16-16.01.20176
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16-15.03.20176
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija-16.01.20176
 Preuzmite dokument Izjava -16.01.20176
 Preuzmite dokument Prvi deo ponuda Grupa Informatika, Maleh,Tehnikom i Direkt Link 16-16.01.20176
 Preuzmite dokument Drugi deo ponuda Grupa Informatika, Maleh,Tehnikom i Direkt Link-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda Komtrade-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda grupa Prointer, Alti i Pin Soft-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda Aigo-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda grupa Pin Soft,Prointer i Alti -16.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1-17.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 5-17.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-17.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5-17.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 12-17.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12-17.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 18- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 19- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 20- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 21- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 22- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 9- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 13- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 17- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 7, P8, P10, P11, P14 i P15- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 7- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 8- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Ponuda P 7- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Ponuda P 8- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Ostala dokumentacija za zaklјučene okvirne sporazume za P 7,8,10,11,14,15- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 14- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 15- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 10- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 11- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -PROINTER, ALTI i PIN SOFT- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 8- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 30- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 19- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 20- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 10- 06.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 12- 06.04.2017

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 13/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 07.12.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 08.12.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-PTT- 08.12.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta- 08.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 31.03.2017

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 11/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 20.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 07.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 23.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda menica- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda konkursna dokumentacija- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 2- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda menično ovlašćenje- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Rešenje komisija- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Izjava -sukob interesa- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik sa otvaranja ponuda- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni- 23.11.2016

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 12/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 16.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 20.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 21.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 31.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P1, P2 i P3 - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 2- 14.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4 - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-Informatika- 25.11.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta- 25.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-IBM- 25.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 - 06.12.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 - 06.12.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-MALEX City Copy Service- 06.12.2016

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 10/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 09.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P1 i P3 - 04.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2 - 14.10.2016

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 9/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o obrazovanju komisije - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Izjava o odsustvu sukoba - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni komisije- 11.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-KOMPRESOR- 11.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-AUTO ČAČAK - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Оbaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 25.11.2016

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA – INTERNET
(BROJ 8/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 i 4 - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1 - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 25.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 01.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 02.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 09.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 - 28.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Rešenje komisije P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponuda P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Izjava - 28.09.2016
 Preuzmite dokument Ponuda ORION za P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1- 06.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2- 06.10.2016
 Preuzmite dokument Ponuda TELEKOM- 06.10.2016
 Preuzmite dokument Оbaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 10.11.2016

 

NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 3/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 27.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Ponuda - Telekom - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Izjava - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o pokretanju postupka - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o obrazovanju komisije - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o izmeni rešenja - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponude - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponude- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.09.2016

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 7/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - NOVA
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12 - 19.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13 - 19.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14 - 19.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 17.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 23.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P4; P10; P12; P14; P16 i P18 - 01.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P28 - 12.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirnom sporazum P28 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P28 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P21 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirnom sporazum P21 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P21 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija za ugovor - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P8 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P22 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P22 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P25 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P25 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 - 15.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 - 15.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 - 15.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P2 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P3 i P6 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P19 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P29 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 -dopuna str.15 - 26.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P1 i P15- 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument PonudaP7 iP9 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P5 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P19 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P29 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P29 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P11 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P20 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P24 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P26- 20.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P11 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P20 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P24 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P26 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P26 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P13 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P17 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P23 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P27 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P13 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P17 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P23 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P27 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P27 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11 - 19.08.2016

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BRОЈ 4/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 20.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P6, P8 и P12 -19.07.2016

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA
(BRОЈ 6/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 31.05.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma 2-14.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P1 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P1 -15.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P2 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P2 -15.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P4 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P4 -15.11.2016
 Preuzmite dokument Saglasnost za ispravku racunske greske -15.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-02.11.2016
 Preuzmite dokument Izjava-02.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1- 26.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2- 26.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P1- 22.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P2- 22.12.2017

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA IMOVINE
(BRОЈ 5/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 31.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15 -10.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 -10.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Wiener-13.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Dunav -14.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Uniqa -14.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Uniqa P 16-30.06.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija -14.06.2016
 Preuzmite dokument Izjava 1 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Izjava 2 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda DDOR Novi Sad -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P10 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P11 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P13 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P14 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P16 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P19 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P20 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P21 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P7 -19.07.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 18.10.2016
 Preuzmite dokument III Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma- 18.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P5 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P6 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P12 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje ugovora posle rešenja republičke komisije - Izveštaj -07.11.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje ugovora posle rešenja republičke komisije - Izjava -07.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda - Osiguranje GENERALI -07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P4 -08.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 -08.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovoru P 2 - 15.09.2017

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA ZGRADA
(BRОЈ 2/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Invitation To Tender
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12-dopuna
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 18
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 19
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 20
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 21
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 22
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenјu okvirnog sporazuma - 09.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1- 20.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 20.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3- 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4- 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5- 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija P6 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P20 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P21 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P22 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija MOPEH i PEPELJUGA- 06.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija LAVANI i ESON- 06.07.2016
 Preuzmite dokument Izjava- 06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P19 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P23 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P24 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P27 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P27 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija COPSERVIS BMK- 07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P14 -08.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 -08.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija DJERDAP DIZ I ALP- 08.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Izjava- P1 i P2 08.08.2016
 Preuzmite dokument Izjava- P4 i P5 08.08.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija COOPSERVICE I TIME PARTNER 08.08.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija-LAVANI I ESON - 08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P16 -11.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 -11.08.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija MOPEX I PEPELJUGA- 11.08.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponude- 17.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma za P8,9,10,11,12,13,25 i 26- 19.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 6- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3- 01.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8 -12.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9 -12.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija -ugovor - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - Polisa osiguranja od odgovornosti - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - Polisa osiguranja imovine- 13.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - Izjava- 13.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 10- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 11- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 12- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 25- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - NewYork Trade 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P13- 26.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 26.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - P 13- 26.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 26- 12.12.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 12.12.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Revnost P 26 - 13.12.2016
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P1 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P2 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P3 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P4 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P5 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P6 - 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П6 - 06.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P2 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P4 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P5 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P3 - 05.10.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BRОЈ 1/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursna dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Izmena konkursna dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Оbаvеštеnjе o prоdužеnju rоkа zа pоdnоšеnjе pоnudа
 Preuzmite dokument Izmena konkursna dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o obrazovanju komisije - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izjava 1 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izjava 2 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izjava 3 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 2 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4- 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3- 18.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1- 24.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3- 02.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3/2- 21.02.2017

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU IZ 2015. GODINE

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava