Naslovna » Usluge

Usluge

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom Zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Upravi za zajedničke poslove republičkih organa može podneti svako fizičko ili pravno lice, i to u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zahtev se podnosi pismeno slanjem zahteva:

1.  poštom na adresu Uprave, ul. Nemanjina 22-26, Beograd,
2.  faksom na broj 011/ 3616-615 ili
3.  elektronskom poštom na e-mail: informacijeodjavnogznacaja@uzzpro.gov.rs

Detalјnije se možete informisati i preuzeti potrebna dokumenta na stranici: Informacije od javnog značaja.

 

Usluga registracije i parkiranja domena pod domenima „gov.rs“, „upr.srb“ je omogućena organima državne uprave, a pod domenima „sud.rs“ i „jt.rs“ pravosudnim organima i tužilaštvima, respektivno. Ova usluga se vrši na zvaničan zahtev datog organa.

U Upravi za zajdničke poslove republičkih organa vodi se evidencija registrovanih domena.

1. Za registraciju domena za državne organe potrebno je uputiti:

a) Zvaničan dopis Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, naslovlјen na direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica

b) Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde

c) Dokument (kopija Službenog glasnika u kome je objavlјen propis ili drugi akt o obrazovanju) kojim se dokazuje da registrant ima pravo na domen gov.rs

 Preuzmite dokument FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA


2. Za registraciju domena za pravosudne organe i tužilaštva potrebno je uputiti:

a) Zvaničan dopis Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, naslovlјen na direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica

b) Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde

 Preuzmite dokument FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA

 

Ukoliko organ državne uprave koristi uslugu elektronske pošte koju nudi UZZPRO za potrebe državnih organa i u zahtevu za dobijanje ove usluge se izjasnio da želi da UZZPRO vrši administraciju naloga elektronske pošte, za otvaranje naloga elektronske pošte potrebno je dostaviti:

a) Zvaničan dopis Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22 - 26, 11000 Beograd, naslovlјen na direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica

b) Popunjen, potpisan i overen formular sa intranet stranice http://prijava.uzzpro.gov.rs (dostupna iz UZZPRO mreže). Na ovoj intranet stranici se može videti i status zahteva.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/363-1783 ili na e-mail administrator@uzzpro.gov.rs .

 

Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava