Naslovna » Struktura » Investicije

Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora mr Zdravko Kurćubić.

U Sektoru za investicije i investiciono i tekuće održavanje obrazovane su unutrašnje jedinice i to:

1. Odeljenje za investicionu izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata - tel: 064/8167-105

2. Odeljenje za investiciono i tekuće održavanje objekata, instalacija i opreme:

- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata I
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata II
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata III
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata IV
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata V
- Odsek za elektroenergetiku
    - Grupa za elektroinstalacije i automatiku
    - Grupa za specifična energetska postrojenja
- Odsek za termotehnička postrojenja i instalacije
    - Grupa za klimatizaciju
    - Grupa za grejanje
- Odsek za elektroniku i telekomunikacije
    - Grupa za telekomunikacije
    - Grupa za audio-video sisteme
    - Grupa za sisteme veza

3. Odsek za preventivno-tehničku zaštitu
              - Grupa za fizičko-tehničku zaštitu
              - Grupa za protivpožarnu zaštitu

Delokrug rada

U Sektoru za investicije i investiciono i tekuće održavanje obavljaju se:

  • poslovi u vezi sa pripremom i izradom projektne dokumentacije, izgradnjom, dogradnjom i adaptacijom objekata republičkih organa, objekata za reprezentaciju i službenih stanova;
  • poslovi vođenja stručnog nadzora;
  • radovi na investicionom i tekućem održavanju zgrada, instalacija i opreme;
  • održavanje i razvoj sistema veza i druge elektronske opreme;
  • poslovi fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja;
  • održavanje čistoće i higijene u zgradama, radnim prostorijama i pratećim objektima;
  • uređenje i opremanje prostora za organizaciju protokolarnih svečanosti, državnih poseta, prijema akreditiva, održavanje stručnih predavanja i drugih manifestacija;
  • poslovi u vezi sa umetničkim delima i kulturnim dobrima, i drugi poslovi iz oblasti investicija i investicionog i tekućeg održavanja.

 Investicije

Telefon: +381 11 3611 199
Faks: +381 11 3616 619
e-mail: zdravko.kurcubic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava