Naslovna » O nama » O Upravi

O Upravi

 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26

Upravu za zajedničke poslove republičkih organa (u dalјem tekstu: Uprava) osnovala je Vlada (tadašnje Republičko izvršno veće) 1967. godine Odlukom o osnivanju Uprave za opšte službe republičkih organa („Službeni glasnik SRS“, br. 48/67 i 27/75), kao organizaciju koja vrši određene poslove za potrebe republičkih organa i organizacija. Novom odlukom („Službeni glasnik SRS“ br. 43/81), Uprava menja naziv i nastavlјa da radi kao Uprava za zajedničke službe republičkih organa. Odluka iz 1981. biva ukinuta Odlukom za zajedničke službe republičkih organa („Službeni glasnik SRS“, br. 24/83 i 28/84) i do 1991. godine Uprava radi pod imenom Uprava za zajedničke službe republičkih organa.

Odlukom o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02, 13/04), ona nastavlјa da radi pod nazivom Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

 

 Vlada Republike Srbije, Nemanjina 11

Vlada Republike Srbije, Nemanjina 11

Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS“, broj 49/06) Uprava za zajedničke poslove republičkih organa preuzima određene predmete, arhivsku građu, prava, obaveze, opremu i sredstva za rad institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara koje prestaju da rade.

Stupanjem na snagu Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 63/13) 27. jula 2013. godine, prestaje da važi Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04).

 

Nadležnost Uprave

Uprava, kao stručna služba Vlade, obavlјa stručne, tehničke i druge zajedničke poslove za potrebe Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i drugih državnih organa u skadu sa zakonom.

Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava