Naslovna » Struktura » Investicije

Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje

Sektorom rukovodi v.d. pomoćnika direktora Bojan Petrović.

U Sektoru za investicije i investiciono i tekuće održavanje obrazovane su unutrašnje jedinice i to:

1.Odelјenje za investicionu izgradnju i adaptaciju objekata;

1.1 Odsek za inženjersko građevinske poslove
1.2 Grupa za analitičke poslove
1.3 Grupa za zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnih dobara
1.4 Grupa za protokolarne poslove

2. Odelјenje za investiciono i tekuće održavanje objekata:

2.1 Odsek za pripremu i uređenje prostora – grupa objekata I
2.2 Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata II
2.3 Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata III
2.4 Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata IV
2.5 Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata V

3. Odelјenje za investiciono i tekuće održavanje objekata, instalacija i opreme:

3.1 Odsek za elektroenergetiku
    3.1.1 Grupa za elektroinstalacije i automatiku
    3.1.2 Grupa za specifična energetska postrojenja

3.2 Odsek za termotehnička postrojenja i instalacije
    3.2.1 Grupa za klimatizaciju
    3.2.1 Grupa za grejanje

3.3 Odsek za elektroniku i telekomunikacije
     3.3.1 Grupa za telekomunikacije
    3.3.2 Grupa za audio-video sisteme
    3.3.3 Grupa za sisteme veza

4. Odelјenje za upravlјanje rizicima:

4.1 Odsek za protivpožarnu zaštitu i bezbednost i zdravlјe na radu
4.2 Grupa za fizičku i preventivno - tehničku zaštitu

Delokrug rada

U Sektoru za investicije i investiciono i tekuće održavanje obavlјaju se:

  • poslovi u vezi sa pripremom i izradom projektne dokumentacije, izgradnjom, dogradnjom i adaptacijom objekata republičkih organa, objekata za reprezentaciju i službenih stanova;
  • poslovi vođenja stručnog nadzora;
  • radovi na investicionom i tekućem održavanju zgrada, instalacija i opreme;
  • održavanje i razvoj sistema veza i druge elektronske opreme;;
  • poslovi fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja;
  • održavanje čistoće i higijene u zgradama, radnim prostorijama i pratećim objektima;
  • uređenje i opremanje prostora za organizaciju protokolarnih svečanosti, državnih poseta, prijema akreditiva, održavanje stručnih predavanja i drugih manifestacija;
  • poslovi u vezi sa umetničkim delima i kulturnim dobrima, i drugi poslovi iz oblasti investicija i investicionog i tekućeg održavanja.

 Investicije

Telefon: +381 11 3611 199
Faks: +381 11 3616 619
e-mail: bojan.petrovic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava