Naslovna » Struktura » Prava

Sektor za pravne i administrativne poslove

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora Milan Krstić, diplomirani pravnik.

U Sektoru za pravne i administrativne poslove obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

1. Odeljenje za pravne i opšte poslove

- Odsek za pravne poslove; 
- Odsek za opšte poslove.

2. Odeljenje za ljudske resurse

3. Odeljenje za javne nabavke

- Odsek za javne nabavke dobara i usluga 
- Odsek za centralizovane javne nabavke
- Odsek za javne nabavke radova
    - Grupa za kontrolu, planiranje, sprovođenje postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama

4. Odeljenje za informaciono-dokumentacione i bibliotečke poslove

5. Odeljenje za administrativne poslove

- Pisarnica Vlade;
- Pisarnica republičkih organa u objektu u Nemanjinoj 22-26
- Odsek za poslove pisarnice u objektima republičkih organa uprave
- Odsek za poslove pisarnice u objektu Omladinskih brigada 1 i Palata „Srbija“
- Odsek za poslove pisarnice u objektima Ministarstva finansija: Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad
- Odsek za prijem i otpremanje pošte
- Odsek za arhivske poslove .

Delokrug rada

U Sektoru za pravne i administrativne poslove obavljaju se poslovi: praćenja promena zakona i drugih propisa; pripremanja predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada Uprave; pripreme programa rada i izveštaja o radu Uprave; izrade statističkih i drugih izveštaja i analiza; poslovi finansijskog upravljanja i kontrole; poslovi izrade plana integriteta; praćenje i primenu međunarodnih i domaćih standarda kvaliteta; pripreme i kontrole ugovora i sporazuma koje zaključuje Uprava; poslovi osiguranja imovine i lica; učestvovanje u postupku pred sudovima i drugim organima; stručni poslovi za rad komisija i drugih radnih tela obrazovanih u Upravi; pripreme i realizacije politike upravljanja ljudskim resursima i obezbeđenje razvoja ljudskih resursa; učešća u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru; pripreme Nacrta kadrovskog plana i izrade Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; pripreme predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa; planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki, centralizovanih javnih nabavki i licitacije; informatičko-dokumentacioni poslovi koji obuhvataju prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje dokumentacionog i bibliotečkog materijala od značaja za informisanje i stručno usavršavanje u republičkim organima; formiranje i ažurno održavanje dokumentacionih baza podataka; poslovi na obezbeđenju dostupnosti javnih informacija; poslovi normativnog regulisanja kancelarijskog poslovanja u pisarnicama Uprave; kancelarijskog poslovanja Vlade, Uprave i državnih organa Republike, koji podrazumevaju poslove prijema, digitalizacije, klasifikacije, evidentiranja, združivanja, dostavljanja u rad organu, praćenja toka predmeta, obaveštavanja, razvođenja i arhiviranja predmeta; otpremanja pošte preko poštanske službe i internom dostavom putem kurira; poslovi obezbeđenja adekvatnog arhivskog prostora i čuvanje arhiviranih predmeta, registarskog materijala i arhivske građe, evidentiranja, izlučivanja i uništavanja bezvrednog registarskog materijala i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 Prava

Telefon: +381 11 3611 298
Faks: +381 11 2656 336
e-mail: milan.krstic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava