Насловна » Структура » Инвестиције

Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање

Сектором руководи в.д. Помоћникa директора Бојан Петровић.

У Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање образоване су унутрашње јединице и то:

1.Одељење за инвестициону изградњу и адаптацију објеката;

1.1 Одсек за инжењерско грађевинске послове
1.2 Група за аналитичке послове
1.3 Група за заштиту, очување и презентацију културних добара
1.4 Група за протоколарне послове

2. Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката:

2.1 Одсек за припрему и уређење простора – група објеката I
2.2 Одсек за припрему и уређење простора– група објеката II
2.3 Одсек за припрему и уређење простора– група објеката III
2.4 Одсек за припрему и уређење простора– група објеката IV
2.5 Одсек за припрему и уређење простора– група објеката V

3. Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката, инсталација и опреме:

3.1 Одсек за електроенергетику
    3.1.1 Група за електроинсталације и аутоматику
    3.1.2 Група за специфична енергетска постројења

3.2 Одсек за термотехничка постројења и инсталације
    3.2.1 Група за климатизацију
    3.2.1 Група за грејање

3.3 Одсек за електронику и телекомуникације
     3.3.1 Група за телекомуникације
    3.3.2 Група за аудио-видео системе
    3.3.3 Група за системе веза

4. Одељење за управљање ризицима:

4.1 Одсек за противпожарну заштиту и безбедност и здравље на раду
4.2 Група за физичку и превентивно - техничку заштиту

Делокруг рада

У Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање обављају се:

  • послови у вези са припремом и израдом пројектне документације, изградњом, доградњом и адаптацијом објеката републичких органа, објеката за репрезентацију и службених станова;
  • послови вођења стручног надзора;
  • радови на инвестиционом и текућем одржавању зграда, инсталација и опреме;
  • одржавање и развој система веза и друге електронске опреме;;
  • послови физичко-техничког и противпожарног обезбеђења;
  • одржавање чистоће и хигијене у зградама, радним просторијама и пратећим објектима;
  • уређење и опремање простора за организацију протоколарних свечаности, државних посета, пријема акредитива, одржавање стручних предавања и других манифестација;
  • послови у вези са уметничким делима и културним добрима, и други послови из области инвестиција и инвестиционог и текућег одржавања.

 Инвестиције

Телeфон: +381 11 3611 199
Факс: +381 11 3616 619
e-mail: bojan.petrovic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа