Насловна » Структура » Правни послови

Сектор за правне и административне послове

Сектором руководи помоћник директора Милан Крстић, дипломирани правник.

У Сектору за правне и административне послове образују се уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење за правне и опште послове

- Одсек за правне послове; 
- Група за опште послове.

2. Oдељење за људске ресурсе

3. Одељење за јавне набавке

- Одсек за јавне набавке добара 
- Одсек за јавне набавке услуга;
- Одсек за јавне набавке радова.

4. Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове

5. Одељење за административне послове

- Писарница Владе;
- Писарница републичких органа управе
- Одсек за припрему и отпремање поште;
- Одсек за архивске послове.

Делокруг рада

У Сектору за правне и административне послове обављају се послови:

 • праћења и примена закона и других прописа;
 • припремање предлога општих аката;
 • праћење и обезбеђивање усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса; припремање и контрола уговора и споразума које закључује Управа;
 • послови осигурања имовине и лица;
 • учествовање у поступку пред судовима и другим органима;
 • спровођење поступака јавних набавки, централизованих јавних набавки и лицитације;
 • припремање предлога одлука и решења; припремање програма рада и извештаја о раду Управе;
 • израда статистичких и других извештаја;
 • информатичко-документациони послови који обухватају прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење документационог и библиотечког материјала од значаја за информисање, стручно усавршавање у републичким органима;
 • формирање и ажурно одржавање документационих база података, послови на доступности јавних информација;
 • послови пријема, евидентирања, здруживања, развођења, архивирања предмета;
 • франкирања и отпремања поште преко поштанске службе и интерном доставом путем курира;
 • пријемне канцеларије, чувања регистратурског материјала и архивске грађе и излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала и други послови из делокруга Сектора.

 Правни послови

Телeфон: +381 11 3611 298
Факс: +381 11 2656 336
e-mail: milan.krstic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа