Насловна » Структура » Финансије

Сектор за финансијско-материјалне послове

Сектором руководи помоћник директора Ана Пантелић, дипломирани економиста.

У Сектору за финансијско-материјалне послове образоване су уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење за планирање и извршење буџета

- Одсек за планирање и анализе буџета
- Одсeк за извршење буџета

2. Одељење за књиговодствене послове и финансијско извештавање

3. Одељење за комерцијалне послове и руковање имовином

- Одсек за комерцијално-набавне послове
- Одсек за послове руковања имовином

Делокруг рада

У Сектору за финансијско-материјалне послове обављају се послови: планирања и извршења буџета Управе; израда захтева за промену у апропријацији и промени квоте; израда захтева за креирање преузетих обавеза, израда захтева за плаћање, пријем пазара и фактурисање угоститељских услуга; израда спецификација за рефундацију сталних трошкова; контрола расхода, обрада плаћања и евидентирања трошкова; вођење КУФ-а (књиге улазних фактура) и КИФ-а (књиге излазних фактура); обрачун и плаћање ПДВ-а; вођење пословних књига по систему двојног књиговодства којима су обухваћене све финансијске трансакције Управе; вођење помоћних пословних књига и евиденција купаца, добављача, основних средстава, залиха, извршених исплата и остварених прилива; вођење помоћних пословних књига основних средстава за републичке органе и организације; квартална израда извештаја о извршењу буџета; израда биланса стања; прикупљање и контрола података за обрачун зарада и других примања државних службеника, намештеника и осталих запослених; набавка, ускладиштење и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала; набавка опреме, уређаја и инвентара; израда информација, извештаја и анализа; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору и други послови из делокруга рада Сектора.

 Финансије

Телeфони: +381 11 3622 091
Факс: +381 11 3616 612
e-mail: ana.pantelic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа