Насловна » Структура » Финансије

Сектор за финансијско-материјалне послове

Сектором руководи помоћник директора Ана Пантелић, дипломирани економиста.

У Сектору за финансијско-материјалне послове образоване су уже унутрашње јединице и то:

2.1. Одељење за финансијско - рачуноводствене и аналитичке послове

2.2. Одељење за књиговодствене послове и финансијско извештавање

2.3. Одељење за комерцијалне послове и руковање имовином

2.3.1. Одсек за комерцијално-набавне послове
2.3.2. Одсек за послове руковања имовином

Делокруг рада

У Сектору за финансијско-материјалне послове обављају се послови:

 • планирање извршења буџета Управе;
 • израда захтева за промену у апропријацији и промени квоте;
 • израда захтева за креирање преузетих обавеза, израда захтева за плаћање, пријем пазара и фактурисање угоститељских услуга;
 • израда спецификација за рефундацију сталних трошкова;
 • контрола расхода, обрада плаћања и евидентирања трошкова; вођење КУФ-а (књиге улазних фактура) и КИФ-а (књиге излазних фактура);
 • обрачун и плаћање ПДВ-а;
 • вођење помоћних пословних књига и евиденција купаца, добављача, основних средстава, залиха, извршених исплата и остварених прилива;
 • вођење помоћних пословних књига основних средстава за републичке органе и организације;
 • квартална израда извештаја о извршењу буџета;
 • израда биланса стања;
 • прикупљање и контрола података за обрачун зарада и других примања државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • набавка, ускладиштење и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала;
 • набавка опреме, уређаја и инвентара;
 • израда информација, извештаја и анализа и и други послови из делокруга рада Сектора.

 Финансије

Телeфони: +381 11 3622 091
Факс: +381 11 3616 612
e-mail: ana.pantelic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа