Naslovna » Biblioteka » Digitalna biblioteka

Digitalna biblioteka


3.4. Digitalni sadržaji

Kulturno dobro je opšte javno dobro i potrebno je obezbediti slobodan i jednostavan pristup što većem delu sadržaja. Za jezike i kulture sa malom populacijom od izuzetnog značaja je da što veći deo kulturnog blaga bude slobodno dostupan, što se posebno odnosi na kulturna, umetnička i druga dela kojima je istekao rok važnosti autorskih prava. Na taj način se povećava vidlјivost i interesovanje najšire javnosti za kulturna i naučna dela što dovodi do podizanja opšteg kulturnog nivoa i vidlјivosti kulture na globalnom nivou.

Institucije koje raspolažu i upravlјaju kulturnim bogatstvima u svom radu trebalo bi da koriste nove, ali već proverene modele otvaranja sadržaja koji doprinose uvođenju inovativne prakse u svakodnevnom poslovanju i pruže svim građanima usluge sređivanja i prezentovanja sadržaja koji im je dat na upravlјanje.

Imajući u vidu i međunarodna i domaća iskustva, treba uspostaviti saradnju kulturnih i naučno-istraživačkih institucija u oblastima istraživanja, inovacija i razvoja novih rešenja za digitalizaciju nasleđa, kao i odgovarajuću međuresornu koordinaciju. Ta saradnja se naročito odnosi na proučavanje, razvoj, prilagođavanje i primenu standarda za digitalizaciju i obradu, izgradnju sistema zaštite digitalizovanog sadržaja i njegovo dugotrajno čuvanje uklјučujući rešavanje problema migracije prilikom pojave novih tehnologija, standarda i fizičkih nosilaca digitalnih informacija.

Stvaranjem preduslova za razvoj programa digitalizacije kulturnog istorijskog nasleđa stvaraju se uslovi za razvoj digitalnih biblioteka, elektronskog arhiva i portala o kulturnom nasleđu Republike Srbije.

Glavni prioritet je da se informacije o objektima od istorijskog, naučnog, umetničkog, tehnološkog, socijalnog i drugih sadržaja digitalizuju i učine dostupnim javnosti putem Interneta.

 


1867. godina

 Preuzmite dokument   Protokoli redovne Narodne skupštine držane o mioljudne 1867. godine u Kragujevcu


1868. godina

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredba izdanih u Knjažestvu Srbiji od početka do kraja 1868. godine, knjiga XXI


1869. godina

 Preuzmite dokument   Ustav Knjažestva Srbije proglašen na Petrov-dan na Velikoj narodnoj skupštini držanoj u Kragujevcu o Duhovima 1869. godine

 Preuzmite dokument   Pravila po kojima se ima upravljati u bolnici Kaznitelnog zavoda u Beogradu, 1869.

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredba izdanih u Knjažestvu Srbiji od početka do kraja 1869. godine, knjiga XXII

 Preuzmite dokument   Srpska biblijografija za noviju književnost 1741–1867. (sastavio Stojan Novaković), 1869.


1870. godina

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredba izdani u Knjažestvu Srbiji od početka do kraja 1870. godine, knjiga XXIII

 Preuzmite dokument   Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog (1349. i 1354), izdao i objasnio Stojan Novaković, 1870.

 Preuzmite dokument   Protokoli Narodne skupštine koja je držana u Kragujevcu 1870. godine

 Preuzmite dokument   Protokoli velike Narodne skupštine držane 10. junija 1869. godine u Kragujevcu, 1870.

 Preuzmite dokument   Carski kazneni zakonik (kopija hatihumajuna, preveli s turskoga originala Husein efendija Karabegović i Nikola efendija Kraljević, Sarajevo, 1870.

 Preuzmite dokument   Dimitrije Radović: Teorija kaznenog postupka, s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u kriv. delima, za Knjažestvo Srbiju, od 10. aprila 1865. godine, 1870.

 Preuzmite dokument   Nil Popov: Srbija i Rusija od Kočine krajine do Sv. Andrejevske skupštine, svezka 1, 1870.

 Preuzmite dokument   Nil Popov: Srbija i Rusija od Kočine krajine do Sv. Andrejevske skupštine, svezka 2, 1870.

 Preuzmite dokument   Nil Popov: Srbija i Rusija od Kočine krajine do Sv. Andrejevske skupštine, svezka 3, 1870.

 Preuzmite dokument   Nil Popov: Srbija i Rusija od Kočine krajine do Sv. Andrejevske skupštine, svezka 4, 1870.


1871. godina

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredba izdanih u Knjažestvu Srbiji za 1871. godinu, knjiga XXIV

 Preuzmite dokument   Zakon o poroti za Knjažestvo Srbiju, 1871.

 Preuzmite dokument   Zakon o okružnim štedionicama, 1871.

 Preuzmite dokument   Izmene i dopune u Zakonu o pravozastupnicima, 1871.

 Preuzmite dokument   A. Ubicini: Constitution de la Principaute de Serbie, 1871.

 Preuzmite dokument   Protokoli Narodne skupštine koja je držana u Kragujevcu 1871. godine


1872. godina

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji za 1872. godinu, knjiga XXV

 Preuzmite dokument   Rečnik sviju varoši, varošica, sela i zaseoka u Srbiji sa 9 spiskova i tablica, 1872.

 Preuzmite dokument    A. Tokvilj: O demokratiji u Americi, 1872.

 Preuzmite dokument   Protokoli Narodne skupštine, držane u Kragujevcu 1872. godine


1873. godina

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji u 1873/4 godini, knjiga XXVI

 Preuzmite dokument   Protokoli Narodne skupštine koja je držana u Kragujevcu 1873. godine

 Preuzmite dokument   Građanski zakonik za Knjažestvo Srbiju obnarodovan na Blagovesti 25. marta 1844. godine, 1873.


1874. godina

 Preuzmite dokument   Protokoli vanredne Narodne skupštine koja je držana u Kragujevcu 1874. godine


1875. godina

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji u godini 1875, knjiga XXVII

 Preuzmite dokument   Stenografske beleške o sednicama Narodne skupštine držane u Beogradu 1874/5. godine, I

 Preuzmite dokument   Stenografske beleške o sednicama Narodne skupštine držane u Beogradu 1874/5. godine, II

 Preuzmite dokument   M.Đ. Milićević: Čupići Stojan i Nikola, 1875.


1876. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   А. Мајkоv: Istоriја srpskоgа nаrоdа, 1876.

 Prеuzmitе dоkumеnt   М. Đ. Мilićеvić: Knеžеvinа Srbiја, 1876.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Džоn Stјuаrt Мil: О prеdstаvničkој vlаdi, 1876.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Prоtоkоli Nаrоdnе skupštinе, držаnе u Krаguјеvcu i Bеоgrаdu 1875/6. gоdinе, 1876.


1877. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Zbоrnik zаkоnа i urеdаbа u Knjаžеstvu Srbiјi u dоsаdаnjim zbоrnicimа nеštаmpаnih а izdаtih оd 2. fеbruаrа 1835. dо 23. оktоbrа 1875. gоdinе, 1877, knjiga 30.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Zbоrnik zаkоnа i urеdаbа izdаnih u Knjаžеstvu Srbiјi оd 23. јаnuаrа 1876. pа dо 1. јunа mеsеcа 1877. gоdinе, knjigа XXIX

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji od 23. Juna do 24. Jula 1877, knjiga 31.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Hrоnоlоgiјskа i аzbučnа tаblicа sviјu zbоrnikа, zаkоnа i urеdаbа izdаnih u Knjаžеstvu Srbiјi оd 2. fеbruаrа 1835. dо 24. јulа 1877, pоčinjući оd Zbоrnikа 1. pа dо 31-оg

 Prеuzmitе dоkumеnt   Prоtоkоli Nаrоdnе Skupštinе kоја је držаnа u Krаguјеvcu 1877. gоdinе


1878. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Zbоrnik zаkоnа i urеdabа izdаnih u Knjаžеstvu Srbiјi оd 5. Аvgustа 1877. dо 12. Јunа 1878. gоdinе, knjigа 32.

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona i uredaba izdanih u Knjažestvu Srbiji od 5. Jula do 28. Oktobra 1878. godine, knjiga 33.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Stеnоgrаfskе bеlеškе о sеdnicаmа Nаrоdnе skupštinе zа 1877. gоdinu, kоја sе sаstаlа u Krаguјеvcu 24. јuniја 1878. gоdinе

 Prеuzmitе dоkumеnt   Prоtоkоli Nаrоdnе skupštinе zа 1877. gоdinu, kоја је držаnа u Krаguјеvcu 1878. gоdinе


1879. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Zbоrnik zаkоnа i urеdаbа izdаnih u Knjаžеvstvu Srbiје оd 1. Nоvеmbrа 1878. dо 6. Маја 1879. gоdinе, knjiga 34.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Kаlеndаr sа šеmаtizmоm Knjаžеvstvа Srbiје zа gоdinu 1879.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Prоtоkоli Nаrоdnе skupštinе, držаne u Nišu 1878-79. gоdinе

 Prеuzmitе dоkumеnt   Đоr. Pаvlоvić: Оbјаšnjеnjе grаđаnskоg zаkоnikа. О јеmstvu, §§ 827–846, 1879.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Držаvоpis Srbiје (Statistique de la Serbie), IX svеskа, 1879.


1880. godina

 Preuzmite dokument   Protokoli vanredne Narodne skupštine držane u Kragujevcu 1880. godine

 Preuzmite dokument   Kazneni zakonik i kazneni postupak sudski za Kneževinu Srbiju, 1880.

 Preuzmite dokument   Čedomilj Mijatović Despot Đurađ Branković, gospodar Srbima, Podunavlju i Zetskom primorju, prva knjiga, 1880.

 Preuzmite dokument   Ugovor o prijateljstvu i trgovini između Srbije i Velike Britanije, 1880.


1881. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Ustrojstvo sudova prvostepenih, apelacionog, kasacionog i beogradsko trgovačkog sa postupcima građanskim i stecišnim za knjažestvo Srbiju, 1881.


1882. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Knjаz Мihаilо: Bеsеdа, 1882.

 Preuzmite dokument   Državopis Srbije (Statistique de la Serbie), svezska XL, 1882.

 Preuzmite dokument   Čedomilj Mijatović Despot Đurađ Branković, gospodar Srbima, Podunavlju i Zetskom primorju, druga knjiga, 1882.


1883. godina

 Preuzmite dokument   Državopis Srbije (Statistique de la Serbie), svezska XII, 1883.

 Preuzmite dokument   Zbirka konvencija između Srbije i drugih država, 1883.

 Preuzmite dokument   Naredba o osnivanju i vođenju trgovačkih registarah, 1883.

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona, pravila, naredaba i uputstava o uvođenju i kontrolisanju mera metarskog sistema u Kraljevini Srbiji, 1883.

 Preuzmite dokument   Pravila o dužnostima apsanskih straža i stražara pri kaznenim zavodima, 1883.


1884. godina

 Preuzmite dokument   M. Đ. Milićević: Kralјevina Srbija: Đ: Novi Krajevi, 1884.

 Preuzmite dokument   Zakon o popisu ljudstva i imovine, 1884.

 Preuzmite dokument   Pravila o postupanju u nespornim (vanparničnim) delima, 1884.


1885. godina

 Preuzmite dokument   Gl. Geršić: Priroda državine i osnova njene pravne zaštite, sa kritičkim pogledima na naš građanski zakonik, 1885.

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona, uredaba i raspisa po struci građevinskoj, 1885.


1886. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Stојаn Nоvаkоvić: Službа lоgоtеtа (ili vеlikоg lоgоtеtа) u stаrој srpskој držаvi: Prilоg k tumаčеnju Dušаnоvоg zаkоnа, 1886.


1887. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Prof. V. Karić: Srbija: opis zemlje, naroda i države, 1887..


1888. godina

 Preuzmite dokument   Ustav Kraljevine Srbije proglašen 22. decembra 1888. god. na Velikoj narodnoj skupštini, držanoj u Beogradu meseca decembra 1888. godine


1890. godina

 Preuzmite dokument   M. Milanović: Lična sloboda i bezbednost: filosofska, pravna i politička rasprava, 1890.


1891. godina

 Preuzmite dokument   Stojan Novaković: Selo: Iz dela „Narod i zemlјa u staroj srpskoj državi“, 1891.


1892. godina

 Preuzmite dokument   M. Garašanin: Dva namesništva, 1892.


1893. godina

 Preuzmite dokument   M. Stojan Novaković: Srbi i Turci XIV i XV veka, 1893.


1894. godina

 Preuzmite dokument   Mita Živković: Sarajevo: od svog postanka do danas, 1894.

 Preuzmite dokument   M. Đ. Milićević: Život Srba selјaka, 1894.


1895. godina

 Preuzmite dokument   L. Arnts Riter od Arnesberga: Pandekte ili današnje rimsko pravo, knjiga treća: Obligaciono i založno pravo, 1895.


1896. godina

 Preuzmite dokument   Dr Mih. V. Vujić: Načela narodne ekonomije, knjiga druga: Ekonomska teorija, 1896.


1897. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Iv. Lаzаrеvić: О pоtrеbi ušоrаvаnjа sеlа, 1897.


1898. godina

 Preuzmite dokument   Božo Knežević: Principi istorije, knjiga prva: Red u istoriji, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o izmenama i dopunama u Zakonu o građanskom sudskom postupku, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o uređenju uprave fondova, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o srednjim školama, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o zemljoradničkim i zanatskim zadrugama, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o građenju i eksploataciji novih železnica, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o okružnim i sreskim skupštinama, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o lovu, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o državnoj arhivi, 1898.

 Preuzmite dokument   Zakon o uništavanju štetnih životinja i biljaka i o zaštićavanju korisnih životinja sa Zakonom o ribolovu, 1898.


1899. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Slоbоdаn Јоvаnоvić: О dvоdоmnоm sistеmu, 1899.

 Preuzmite dokument   Živko M. Milosavlјević: Rimsko privatno pravo, knjiga I, 1899.


1900. godina

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Velika Narodna Skupština (studija o ustavotvornoj vlasti), 1900.

 Preuzmite dokument  Dr K. T. E-Eberg: Nauka o finansijama, 1900.


1901. godina

 Preuzmite dokument   Ustav Kralјevine Srbije, 1901.

 Preuzmite dokument   A. Tijer: Istorija Francuske Revolucije i Konzulstva i Carstva: Deo prvi: Istorija Francuske Revolucije, sveska III, knjiga jedanaesta, 1901.

 Preuzmite dokument   Pravila o uređenju građevinarsko-preduzimačkog esnafa u Beogradu, 1901.


1902. godina

 Preuzmite dokument   A. Tijer: Istorija Francuske Revolucije i Konzulstva i Carstva: Deo prvi: Istorija Francuske Revolucije, sveska III, knjiga dvanaesta, 1902.

 Preuzmite dokument   A. Tijer: Istorija Francuske Revolucije i Konzulstva i Carstva: Deo prvi: Istorija Francuske Revolucije, sveska IV, knjiga petnaesta, 1902.

 Preuzmite dokument   Ljub. Stojanović: Stari srpski zapisi i natpisi, knjiga I, 1902.

 Preuzmite dokument   Stenografske beleške o radu redovne Narodne skupštine za 1902. godinu, 1902.

 Preuzmite dokument   Pravila o domaćem redu u kaznenim zavodima u Beogradu, Nišu i Požarevcu, 1902.


1903. godina

 Preuzmite dokument   Ljub. Stojanović: Stari srpski zapisi i natpisi, knjiga II, 1903.


1904. godina

 Preuzmite dokument   Dr Kosta Kumanudi: Pravni položaj odstupelih ministara, 1904.

 Preuzmite dokument   Stojan Novaković: Primeri književnosti i jezika staroga i srpsko-slovenskoga, 1904.


1906. godina

 Preuzmite dokument   Stojan Novaković: Balkanska pitanja i manje istorijsko-političke beleške o Balkanskom poluostrvu 1886–1905, 1906.

 Preuzmite dokument   Dr Albert Fridrih Berner: Nemačko kazneno pravo, knjiga II, 1906.

 Preuzmite dokument   Đ. Tarđoni-Torceti: Đ. Menaši Kavalerija rustikana, 1906.

 Preuzmite dokument   Dr Božidar V. Marković: Treba li porotu ukinuti ili reformisati?, 1906.

 Preuzmite dokument   Dr B. Marković: Uslovna osuda u Državnom savetu, 1906.

 Preuzmite dokument   Unutrašnji pravilnik (sa sprovodnim aktom) Knj. Velikog Suda, 1906.


1907. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Drаg. Аrаnđеlоvić: О učеšću sudiја u јаvnоm živоtu, s nаrоčitim оbzirоm nа nаšе prilikе, 1907.

 Preuzmite dokument   Jov. Lončarić: Državni savet po Ustavu od 1838. godine (studija iz istorije srpske ustavnosti), 1907.

 Preuzmite dokument   Rudarski zakonik za Kralјevinu Srbiju od 15. aprila 1866. godine s izmenama i dopunama od 21. jula 1877, od 6. februara 1896. i 27. januara 1900. godine

 Preuzmite dokument   Stojan Novaković: Ustavno pitanje i zakoni Karađorđeva vremena – studija o postanju i razviću vrhovne i središnje vlasti u Srbiji 1805–1811, 1907.

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović, dr Kosta Kumanudi: Osnovi javnog prava Kralјevine Srbije, 1907.

 Preuzmite dokument   D. Đ. Alimpić: Bertilonaž, 1907.

 Preuzmite dokument   Sava M. Šapčanin: O pravnim radnjama stečajnog dužnika izvršenim za vreme stečaja, 1907.

 Preuzmite dokument   Ferdinand Lasal: O suštini ustava, 1907.

 Preuzmite dokument   Dr Drag. Aranđelović: O učešću sudija u javnom životu s naročitim obzirom na naše prilike, 1907.

 Preuzmite dokument   Pitanje reforme kaznenog prava, 1907.


1908. godina

 Preuzmite dokument   Dr Nikodim Milaš: Grčko-rimsko zakonodavstvo o crkvenoj imovini, 1908.

 Preuzmite dokument   Budžet državnih prihoda i rashoda za 1908. godinu, 1908.

 Preuzmite dokument   Jovan Lončarić: Krivična Dela po carinskom zakonu, 1908.

 Preuzmite dokument   Dr Mih. Gavrilović: Miloš Obrenović, knjiga prva (1813–1820), 1908.

 Preuzmite dokument   Dr Bož. V. Marković: O dokazima u krivičnom postupku, 1908.


1909. godina

 Preuzmite dokument   Milorad Nedelјković: Istorija srpskih državnih dugova od 1867. do 1895. godine, 1909.

 Preuzmite dokument   Mih. Tadić: Svakom svoje: u odbranu sudske nezavisnosti, 1909.

 Preuzmite dokument   Dr Mih. Gavrilović: Miloš Obrenović, knjiga druga, 1909.

 Preuzmite dokument   Prvi srpski zakon o crkvenim vlastima, 1909.

 Preuzmite dokument   Zakon o konvenciji za poboljšanje sudbine ranjenika i bolesnika u vojsci za vreme rata, 1909.

 Preuzmite dokument   Stojan Protić: Tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske: jedan list iz novije istorije Srbije, 1909.

 Preuzmite dokument   Zakon o javnim pravozastupnicima, 1909.

 Preuzmite dokument   Praktični zahtevi Socijalne demokratije, 1909.

 Preuzmite dokument   Zakon o parohijskom sveštenstvu, 1909.

 Preuzmite dokument   Živojin M. Perić: O obavezi zaštite u slučaju fizičkih nedostataka stvari kod ugovora o prodaji i kupovini, 1909.

 Preuzmite dokument   Dr Bož. V. Marković: Srestva za zamenu kratkovremene kazne lišenjem slobode s naročitim obzirom na uslovnu osudu, 1909.

 Preuzmite dokument   Živojin M. Perić: O amnestiji u srpskom krivičnom pravu u vezi sa pitanjem o sudskoj odgovornosti zaverenika, 1909.


1910. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Тоmа Živаnоvić: Pојаm uzrоčnоsti u Krivičnоm Prаvu; Теоriја vоlје i tеоriја svеsti (prеdstаvе) о umišlјајu i dolus eventualis, 1910.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, II redovni sastanak, 7. oktobar 1910.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, L redovni sastanak, 17. decembar 1910.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, LI redovni sastanak, 18. decembar 1910.

 Preuzmite dokument   Jovan Skerlić: Svetozar Marković, njegov život, rad i ideje, 1910.

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Političke i pravne rasprave, druga sveska, 1910.

 Preuzmite dokument   Pravilnik za izvršenje Zakona o poništavanju državnih hartija od vrednosti, 1910.

 Preuzmite dokument   Pravilnik za izvršenje katastra zgrada (kuća) u Knjaževini Crnoj Gori, 1910.

 Preuzmite dokument   Pravilnik za Blagajničko odeljenje Državnog Glavnog Računovodstva, 1910.


1911. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Zаkоn о privrеmеnоm pоslоvnоm rеdu u Nаrоdnој skupštini, Cеtinjе, 1911.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, redovni sastanak od 12. januara do 31. januara 1911. godine

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, CXXXVI redovni sastanak, 9. maj 1911.

 Preuzmite dokument   Đ. B. Nestorović: Pravne rasprave i članci: odštampani iz povremenih listova i novina, 1911.

 Preuzmite dokument   Jugoslovenska štampa: referati i bibliografija, 1911.

 Preuzmite dokument   Dr Mileta St. Novaković: Druga haška konferencija mira, 1911.


1912. godina

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XXXVII redovni sastanak, 16. januar 1912.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XXXIX redovni sastanak, 18. januar 1912.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XLI redovni sastanak, 20. januar 1912.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XII redovni sastanak, 29. maj 1912.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XIV redovni sastanak, 31. maj 1912.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XXII redovni sastanak, 11. jun 1912.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, V redovni sastanak, 28. jun 1912.

 Preuzmite dokument   Dr Mileta St. Novaković: Rad Haškoga izbornoga suda, 1912.

 Preuzmite dokument   Aleksandar Arnautović: Štamparije u Srbiji u XIX veku, 1912.

 Preuzmite dokument   Ž. Spasojević: O jurisprudenciji, 1912.

 Preuzmite dokument   Giga Geršić: Posle pedeset godina (uspomene i refleksije o srpskom pokretu g. 1848), 1912.

 Preuzmite dokument   Dr Ninko Perić: Teorija zloupotrebe prava i građansko zakonodavstvo, 1912.

 Preuzmite dokument   Zakon o kaldrmini, 1912.

 Preuzmite dokument   Milenko M. Vukićević: Karađorđe, knjiga druga: Istorija ustanka 1804–1807, 1912.

 Preuzmite dokument   Dr Mih. Gavrilović: Miloš Obrenović, knjiga treća (1827–1835), 1912.

 Preuzmite dokument   Stojan Novaković: Dvadeset godina ustavne politike u Srbiji 1883–1903: Istorijsko-memoarske zapiske k tome vremenu i k postanju i praktikovanju ustava od 1888 i 1901, 1912.

 Preuzmite dokument   Stojan M. Protić: Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji, knjiga druga: Od Zaječarske bune do ostavke Kralјa Milana, 1912.

 Preuzmite dokument   Zakon o zadužbinama, 1912.

 Preuzmite dokument   Zakon o zaštiti šumskoga vlasništva, 1912.

 Preuzmite dokument   Dr M. A. Todorović: Javna smestišta: njihovo uređenje, eksploatacija i značaj po trgovinu, 1912.

 Preuzmite dokument   Nacrt Zakona za sprečavanje i suzbijanje priljepljivih bolesti i razlaganje Nacrta Zakona za sprečavanje i suzbijanje priljepljivih bolesti, 1912.

 Preuzmite dokument   Dr M. Miljković: Pojam krađe: de lege ferenda, 1912.


1913. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt    Dr Мilеtа St. Nоvаkоvić, Dr Lаzаr Маrkоvić: Srpskо–bugаrski ugоvоr sа glеdištа mеđunаrоdnоg prаvа, 1913.

 Preuzmite dokument    M. R. S: Srbi i Bugari u prošlosti i sadašnjosti, 1913.

 Preuzmite dokument   Narodna skupština, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV i XVI redovni sastanak, držani 19, 20, 22, 24, 27. i 29. aprila 1913. godine


1914. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Kаrl Kаucki: Klаsnе suprоtnоsti u dоbа frаncuskе rеvоluciје, 1914.

 Preuzmite dokument   Anri Barbi: Bregalnica, srpsko-bugarski rat 1913., 1914.

 Preuzmite dokument   Zakon o narodnim školama, 1914.

 Preuzmite dokument   Zakon o monopolima, 1914.

 Preuzmite dokument   Uredba o naseljavanju u novooslobođenim i prisajedinjenim oblastima, 1914.


1915. godina

 Preuzmite dokument   J. Miodragović: Tragični dani Beograda – beleške iz trinaestodnevne vladavine austrijske u Beogradu, 1915.

 Preuzmite dokument   Zakon o pomoći nevoljnima u ratu i Pravilnik za izvršenje ovog zakona, 1915.


1916. godina

 Preuzmite dokument   Zakon od 28. travnja (aprila) 1916. o prinudnoj nagodi (ravnanju) van stečaja i o preinaci nekih naređenja Stečajnog zakona i Zakona o pobijanju pravnih djela glede imovine insolventna dužnika; Naredba bana Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 1. rujna 1916. o postupku kod prinudne nagode (ravnanja) van stečaja, izdana na osnovi zakona od 28. travnja 1916. i neke odredbe zakonske na koje se pozivaju rečeni zakon i naredba


1917. godina

 Preuzmite dokument   B. Brđanin: Program za ujedinjenje Srbije i Crne Gore, 1917.

 Preuzmite dokument   Dr Aleksa Ivić: Između Prvog i Drugog srpskog ustanka (od septembra 1813. do aprila 1815. godine), 1917.


1918. godina

 Preuzmite dokument   Božo K. Maršićanin: Uspomene iz zbega, 1918.

 Preuzmite dokument   Tajna prevratna organizacija Izveštaj sa pretresa u Vojnom sudu za oficire u Solunu po beleškama vođenim na samom pretresu, 1918.


1919. godina

 Preuzmite dokument   Uredba o organizaciji Ministarstva finansija,1919.

 Preuzmite dokument   Uredba o uređenju Ministarstva pravde, 1919.


1920. godina

 Preuzmite dokument   Dr Štefan Sagadin: Naš sadašnji ustavni položaj, 1920.

 Preuzmite dokument   Dr Josip Smodlaka: Nacrt Jugoslovenskog Ustava, 1920.

 Preuzmite dokument   Milivoje J. Petrović: O decentralizaciji uprave, 1920.

 Preuzmite dokument   Stojan M. Protić: Uoči Ustavotvorne Skupštine, 1920.

 Preuzmite dokument   Dr Đorđe Tasić: Problem opravdanja države: doktorska teza, 1920.

 Preuzmite dokument   Živ. M. Perić: Specijalni deo građanskog prava: Stvarno pravo, 1920.

 Preuzmite dokument   Živojin M. Perić; Dragolјub Aranđelović: Građanski sudski postupak, prvi deo: O suđenju, 1920.


1921. godina

 Preuzmite dokument   D. Đ. Alimpić: Upravne vlasti u staroj srpskoj carevini, pravno-istorijska studija, 1921.

 Preuzmite dokument   Dr Toma Živanović: Opšti deo osnova Krivičnog prava, 1921.

 Preuzmite dokument   Zakon o suzbijanju skupoće životnih namirnica i nesavesne spekulacije i Pravilnik za izvršenje istog zakona,1921. godine


1922. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   St. Stаnојеvić: Cаr Dušаn (оtštаmpаnо iz brаstvа 16), 1922.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Мilеtа Nоvаkоvić: Društvо nаrоdа (Оdštаmpаnо iz „gоdišnjicе” Nikоlе Čupićа, knjigа XXXV), 1922.

 Preuzmite dokument   Tih. R. Đorđević: Iz Srbije kneza Miloša – kulturne prilike od 1815. do 1839. godine, 1922.

 Preuzmite dokument   Živ. Perić: Specijalni deo građanskog prava: II: Obligaciono (tražbeno) pravo, drugi deo: Specijalni deo obligacionog (tražbenog) prava (o ugovorima), 1922.

 Preuzmite dokument   Prof. dr F. Taranovski: Uvod u istoriju slovenskih prava, 1922.

 Preuzmite dokument   Zakon o uređenju naših vojničkih grobalјa i grobova u otadžbini i na strani, kao i grobalјa izginulih vojnika i mornara, ratnih zaroblјenika i interniranih lica, državlјana: Nemačke, Austrije, Ugarske i Bugarske, sahranjeni na našoj državnoj teritoriji, 1922.

 Preuzmite dokument   Zakon o platama predsednika, članova, sekretara, pisara i praktikanata eparhijskih duhovnih sudova u opsegu pređ. starih i novih oblasti Kralјevine Srbije, 1922.

 Preuzmite dokument   Milivoje M. Savić: Naša industrija i zanati: njine osnovice, stanje, odnosi, važnost, putevi, prošlost i budućnost, II. deo, 1922.

 Preuzmite dokument   Spasoje Radojičić: Osnovi trgovačkog prava, 1922.

 Preuzmite dokument   Zakon o zaštiti radenika, 1922.

 Preuzmite dokument   Dr Aleksander V. Jesenski; Dr Paja J. Protić: Privatno pravo u Vojvodini, 1922.

 Preuzmite dokument   Zbornik zakona, pravila i pravilnika koji se tiču pravoslavnih bogoslovija, 1922.

 Preuzmite dokument   Zakon o ustanovljenju i uređenju Državne Klasne Lutrije za potpomaganje narodne privrede, 1922.


1923. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Мitа Dimitriјеvić: Kumаnоvо–Brеgаlnicа, 1923.

 Preuzmite dokument   Dr Boža S. Nikolajević: Pod Nemcima, 1923.

 Preuzmite dokument   Mil. J. Nikolajević: Srbija i njeni saveznici – događaji s jeseni 1915. godine, 1923.

 Preuzmite dokument   St. Stanojević: Iz srpske prošlosti – istoriski članci, 1923.

 Preuzmite dokument   Prof. Živojin M. Perić: Specijalni deo građanskog prava IV: Nasledno pravo, 1923.

 Preuzmite dokument   Dr Dragoslav B. Jovanović: Donošenje zakona, 1923.

 Preuzmite dokument   Raša Milošević: Timočka buna 1883. godine: Uspomene Raše Miloševića, člana Glavnog odbora Radikalne stranke, 1923.

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Druga vlada Miloša i Mihaila (1858–1868), 1923.

 Preuzmite dokument   Živ. Živanović: Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka: knjiga prva: od Sveto-Andrejske skupštine do proglasa nezavisnosti Srbije, 1858–1878. godine, 1923.

 Preuzmite dokument   Đurđe Jelenić: Nova Srbija i Jugoslavija, 1923.

 Preuzmite dokument   Dragoslav B. Jovanović: Pojam zakona, 1923.

 Preuzmite dokument   Ljub. Stojanović: Stari srpski zapisi i natpisi, knjiga IV, 1923.

 Preuzmite dokument   Dr Božo Cvjetković: Dubrovačka diplomacija, I dio, 1923.

 Preuzmite dokument   Zakon o odgovornosti želјeznica za prouzrokovanu smrt ili telesnu povredu (XVIII : 1874.) i odnosna sudska praksa, 1923.

 Preuzmite dokument   Konstantin Jireček: Istorija Srba, četvrta sveska: Kulturna istorija: II deo, 1923.


1924. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Srеćkо Zugliа: Prirоdnе оbаvеzе u tеоriјi i srpskоm privаtnоm prаvu, 1924.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Dr Vidan Blagojević: O prinudnoj nagodi (ravnanju) van stečaja, 1924.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Andra Đorđević: Teorija građanskog sudskog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kralјevinu Srbiju, 1924.

 Preuzmite dokument   Živ. Živanović: Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka, knjiga druga: od proglasa nezavisnosti Srbije do abdikacije kralјa Milana, 1878–1889. godine, 1924.

 Preuzmite dokument   Živ. Živanović: Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka, knjiga treća: Kralјevsko namesništvo po abdikaciji Kralјa Milana i prva polovina vladavine Kralјa Aleksandra I 1889–1897. godine, 1924.


1925. godina

 Preuzmite dokument   Nikola J. Aranđelović: Opsada Jedrena 1912–1913. godine, 1925.

 Preuzmite dokument   Dr Mih. P. Čubinski: Nove sudske reforme, 1925.

 Preuzmite dokument   Ljub. Stojanović: Stari srpski zapisi i natpisi, knjiga V, 1925.

 Preuzmite dokument   Živ. Živanović: Politička istorija Srbije u drugoj polovini devetnaestog veka, knjiga četvrta: Druga polovina vladavine Kralјa Aleksandra I do ugašenja dinastije Obrenovića 1897–1903. godine, 1925.

 Preuzmite dokument   Srpska kralјevska akademija: Život i običaji narodni, knjiga 14: Različita građa za narodni život i običaje, 1925.

 Preuzmite dokument   Jovan Cvijić: Naselјa i poreklo stanovništva, knjiga 20, 1925.

 Preuzmite dokument   Milorad Rajčević Iz žarke Afrike, druga knjiga, 1925.

 Preuzmite dokument   Jevrem Gerasimović: Staro srpsko pravo, 1925.


1926. godina

 Preuzmite dokument   Triva Militar: Dr Svetozar Miletić i njegovo doba, 1926.

 Preuzmite dokument   Ljub. Stojanović: Stari srpski zapisi i natpisi, knjiga VI, 1926.

 Preuzmite dokument   Dr Siton-Vatson: Sarajevo: studija o uzrocima svetskoga rata, 1926.


1927. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Аndriја Luburić: Nеvеsinjskа puškа, 1927.

 Preuzmite dokument   Dušan S. Nikolajević: Kralј Milan i Timočka Buna, 1927.

 Preuzmite dokument   Dr Hans Kelsen: O granicama između pravničke i socijološke metode, 1927.

 Preuzmite dokument   Dr Arsen M. Čubinski: O zastarelosti u građanskom pravu, 1927.

 Preuzmite dokument   Istorija Niša prilikom pedesetogodišnjice oslobođenja Konstantinovog i Nemanjinog grada, 1927.

 Preuzmite dokument   Položaj radničke klase, 1927.

 Preuzmite dokument   Dr Lazar Marković: Građansko pravo, prva knjiga: Opšte pravo i Stvarno pravo, 1927.

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Vlada Milana Obrenovića, knjiga druga (1878–1889), 1927.

 Preuzmite dokument   Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, knjiga 11: Treći period 1915. godine, 1927.

 Preuzmite dokument   Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca: Dvanaesta knjiga: 1915. godina, Treći period: Opšte odstupanje srpske vojske, 1927.


1928. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Stеvаn Ćirkоvić: Žеnа i diplоmаciја. Тrеbа li i žеnаmа dоpustiti stupаnjе u diplоmаtsku službu? S prеdgоvоrоm оd Dr М. Ninčićа, prеđ. Мinistrа inоstrаnih dеlа, 1928.

 Preuzmite dokument   Dr Laza M. Kostić: Zakon o mestima sa spiskovima svih varoši i varošica i komentarom, 1928.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Borivoje Ž. Milojević: Jedinstvo naših zemalјa: geografsko-politički članci, 1928.

 Preuzmite dokument   Aleksandar V. Solovjev: Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka, 1928.


1929. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Rаdmilа Pеtrоvić: Zаkоnik Pеtrа I Vlаdikе Crnоgоrskоg, istоriskо-prаvnа rаsprаvа, 1929

 Prеuzmitе dоkumеnt   Drаgišа Lаpčеvić: Srbiја u brојеvimа, 1. dео, 1929.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Dr Čed. Mitrović: Sud za bračne sporove u Srbiji (od oslobođenja do izdanja građanskog zakonika), 1929.

 Preuzmite dokument   Čelso Kavalijeri: Propisi o državlјanstvu Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1929.

 Preuzmite dokument   Dr Žarko Miladinović: Parlamentarno pravo interpelacije, 1929.

 Preuzmite dokument   Dr Jovan Radonić: Đorđe Branković, despot „Ilirika”, 1929.

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Vlada Aleksandra Obrenovića, knjiga prva (1889–1897), 1929.


1930. godina

 Preuzmite dokument   Zakon o zemlјišnim knjigama od 18. maja 1930. godine

 Preuzmite dokument   Živko G. Pavlović: Bitka na Kolubari, drugi deo: Ofanzivna bitka, 1930.

 Preuzmite dokument   Živko G. Pavlović: Bitka na Kolubari, drugi deo: Ofanzivna bitka, sveska 1, 1930.


1931. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига друга (1897–1903), 1931.

 Preuzmite dokument   Dr Milan Bartoš: Iz međunarodnog privatnog prava, 1931.

 Preuzmite dokument   Agonija Beograda u svetskom ratu 1914–1915, 1931.


1932. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Radivoje Nikolajević: Izdаvаnjе krivаcа pо јugоslоvеnskоm zаkоnоdаvstvu (L’extradition en Yougoslavie), 1932.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Dr Drag. Stranjaković: Srbija Pijemont Južnih Slovena 1842–1853, 1932.

 Preuzmite dokument   Aleksandar M. Stojićević: Istorija naših ratova za oslobođenje i ujedinjenje od 1912–1918 god. (tok operacija i primena snabdevanja), 1932.

 Preuzmite dokument   Dr Dragoslav Stranjaković: Vlada ustavobranitelјa 1842–1853: unutrašnja i spolјašnja politika, 1932.


1933. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Тоmа Živаnоvić: Pоtrеbа i rаzlоzi unifikаciје krivičnоg prаvа i prаvа u оpštе slоvеnskih držаvа (Besoin et raisons de l’unification du droit criminal et du droit en general des Etats slaves), 1933.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Hipоtеkа nа rеčnim brоdоvimа u slоvеnskim držаvаmа (L’hypotheque fluviale dans les Etats slaves), 1933.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Мihајlо Vukоvić, stаrеšinа srеskоg sudа: Prеvоzni ugоvоr, 1933.    (sa posvetom autora)

 Prеuzmitе dоkumеnt   Мitа Dimitriјеvić, Мilоvаn Lаzаrеvić: Izbоrni zаkоn prеd Nаrоdnоm skupštinоm, 1933.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Еmil Stеfаnоvić: Ustаvni nаcrt stаlеškе držаvе, 1933.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Agrarna reforma, knjiga II: Zakon o naselјavanju Južnih krajeva, Ministarstvo polјoprivrede Kralјevine Jugoslavije, 1933.

 Preuzmite dokument   Zakon o opštinama, 1933.

 Preuzmite dokument   Dr Ilija A. Pržić: Zaštita manjina, 1933.

 Preuzmite dokument   Dr Đura Popović: Klasici međunarodno-pravne doktrine, 1933.

 Preuzmite dokument   Petar I. Popović: Francusko-srpski odnosi za vreme Prvog ustanka (Napoleon i Karađorđe), 1933.

 Preuzmite dokument   Petar Kostić: Prosvetno-kulturni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u XIX i početkom XX veka (sa uspomenama pisca), 1933.

 Preuzmite dokument   Dr Grgur Jakšić: Evropa i Vaskrs Srbije (1804–1834), 1933.

 Preuzmite dokument   Danilo M. Nenadović: Dva juriša na zaklјučku prve bitke u Dobrudži u borbama Prve srpske dobrovolјačke divizije 5–7. septembra 1916. godine, 1933.

 Preuzmite dokument   Dž. P. Guč, J. M. Jovanović Diplomatska istorija moderne Evrope 1878–1919, 1933.


1934. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Iliја А. Pržić: Držаvnо i mеđunаrоdnо prаvо (Droit Interne et Droit International), 1934.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Iliја А. Pržić: Izdаvаnjе krivаcа u mеđunаrоdnоm prаvu (L’extradition en Droit International), 1934.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Bоrislаv Т. Blаgојеvić (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Еgzеkvаturа strаnih prеsudа pо zаkоnu о izvršеnju i оbеzbеđеnju (L’exequatur des jugements étrangers selon la loi yougoslave), 1934.    (sa posvetom autora)

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Јоzо Štеfаnоvić, аdvоkаt, člаn kоmisiје zа izrаdu nаcrtа Тrgоvаčkоg zаkоnikа Krаlјеvinе Јugоslаviје u Мinistаrstvu prаvdе, Zаgrеb: Маlо о prаvu trgоvаčkоg rаčunоvоdstvа (Pоvоdоm pitаnjа rеfоrmе nеkih njеgоvih оdrеdаbа), 1934.

 Preuzmite dokument   Živojin M. Perić: Lično bračno pravo po srpskom građanskom zakoniku, 1934.

 Preuzmite dokument   Dr Ferdo Čulinović: Žena u našem krivičnom pravu, 1934.    (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Dr Uroš Krulј: Senatski govori, 1934.

 Preuzmite dokument   Za pravično rešenje položaja gradskih službenika u zakonu o gradovima, 1934.

 Preuzmite dokument   St. Stanojević: Iz naše prošlosti: prva knjiga: Slike iz kulturne istorije srednjega veka, 1934.

 Preuzmite dokument   Jovan M. Popović: Neimari Jugoslavije, 1934.

 Preuzmite dokument   Treća balkanska konferencija (rad jugoslovenske nacionalne grupe), 1934.

 Preuzmite dokument   A. Debidur: Diplomatska istorija Evrope: od otvaranja Bečkog kongresa do zaklјučenja Berlinskog (1814–1878), knjiga druga, 1934.

 Preuzmite dokument   Dr Ilija A. Pržić: Novo međunarodno pravo: rasprave i članci, 1934.

 Preuzmite dokument   Dr Dionis: Godina Komentar vanparničnog postupka, 1934.

 Preuzmite dokument   Odluke Državnog saveta 1929–1932, 1934.


1935. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Iliја А. Pržić: Izvоri mеđunаrоdnоg prаvа, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Ugоstitеlјski zbоrnik: hоtеli, rеstоrаni, svrаtištа ili kоnаčištа, gоstiоnicе, kаfаnе, pаnsiоni, bifеi, nаrоdnе kuhinjе i krčmе, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Sigfrid Pеrlbеrg: Krivičnо prаvnа оdgоvоrnоst оrgаnа i nаmеštеnikа nоvčаnih zаvоdа, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Stаnkо Frаnk: Krivičnа оdgоvоrnоst оrgаnа i činоvnikа nоvčаnih zаvоdа, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Hugо Vеrk: Izјеdnаčаvаnjе privаtnоg оsigurаvајućеg prаvа, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Аlеksаndаr Sоlоvјеv: Kаžnjаvаnjе nеvеrnе žеnе u crnоgоrskоm i vizаntiskоm prаvu, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Rаdоје Vukčеvić, аdvоkаt: Krivičnа оdgоvоrnоst оrgаnа nоvčаnih zаvоdа, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Мilоš М. Јоvičić: Prаvni оdnоsi u pоrоdici. Lični оdnоsi mеđu supruzimа, rоditеlјskо prаvо, 1935.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Аrsеn М. Bоrеmоvić, zаmеnik držаvnоg tužiоcа: Prаvо brаnilаcа u priprеmnоm pоstupku, 1935.

 Preuzmite dokument   Dr Toma Živanović: Osnovi Krivičnog prava Kralјevine Jugoslavije, opšti deo: I knjiga (Uvod – I. Krivično delo), 1935.

 Preuzmite dokument   Dr Dimitrije Kirilović: Pomađarivanje u bivšoj Ugarskoj: prilog istoriji srpskih škola, 1935.

 Preuzmite dokument   Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon A. D.: Opšti katalog knjiga, 1935.

 Preuzmite dokument   Biografski leksikon: Senat: Narodna skupština (Lexique biographique: Sénat: Chambre des Députés), 1935.

 Preuzmite dokument   Il. N. Đukanović: Ubistvo kneza Mihaila i događaji o kojima se nije smelo govoriti, knjiga druga: Nekoliko prvaka liberalnih i zavera, 1935.

 Preuzmite dokument   Dr Milovan Zoričić: Tumač Zakona o lovu od 5. decembra 1931. godine, 1935. (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Vlada Aleksandra Obrenovića, knjiga druga, 1935.

 Preuzmite dokument   Jovan Cvijić: Naselјa i poreklo stanovništva, knjiga 28, 1935.


1936. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Јоvаn Đоrđеvić: Sаvrеmеnа frаncuskа dеmоkrаtiја, 1936.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Мilаn Vlаdisаvlјеvić, dоcеnt univеrzitеtа: Pаrlаmеntаrizаm pо оdrеdbаmа ustаvа, 1936.

 Preuzmite dokument   S. M. Štedimlija: Crna Gora u Jugoslaviji, 1936.

 Preuzmite dokument   Bož. Đ. Nedić: Problem obezbeđenja invalida: kritička rasmatranja i praktični predlozi, 1936.   (sa posvetom autora)

 Preuzmite dokument   Raša Milošević: Državni udar ozgo: prvi april 1893: svrgnuće krnjeg kralјevskog namesništva, 1936.

 Preuzmite dokument   Kosta N. Milutinović: Mihailo Polit-Desančić kao istoričar, 1936.

 Preuzmite dokument   Knjiga o Balkanu I, 1936.

 Preuzmite dokument   Dževad Sulejmanpašić: Žurnalizam razarač čovečanstva i novinstvo sa najmanjom merom žurnalizma, 1936.

 Preuzmite dokument   Slobodan Jovanović: Država, knjiga prva: Pojam države. Državne funkcije, 1936.

 Preuzmite dokument   Jaša M. Prodanović: Ustavni razvitak i ustavne borbe u Srbiji, 1936.

 Preuzmite dokument   Laza M. Kostić: Administrativno pravo Kralјevine Jugoslavije, druga knjiga: Delatnost uprave, 1936.

 Preuzmite dokument   Dobrosav J. Milenković Šumadiska divizija I poziva 1915, knjiga treća, 1936.

 Preuzmite dokument   Odluke Državnog saveta 1933-1935, 1936.


1937. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Bоrislаv Т. Blаgојеvić (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Pојаm licа bеz držаvlјаnstvа (La notion des apatrides), 1937.

 Preuzmite dokument   Dr Ivo Politeo: O potrebi kodifikacije radnog prava, 1937.

 Preuzmite dokument   Miloš M. Jovičić: Kako da se u novom građanskom zakoniku uredi pravni položaj vanbračne dece?, 1937.

 Preuzmite dokument   Živan J. Ranković: Tomaš G. Masarik: njegov život i rad, 1937.

 Preuzmite dokument  Despot Ostojić: Međunarodna organizacija rada, 1937.

 Preuzmite dokument  Dr D. J. Popović: O Cincarima: prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva, 1937.

 Preuzmite dokument  A. A. Brusilov: Ratne uspomene, 1937.

 Preuzmite dokument  Spomenica šezdesetogodišnjice i osvećenja spomenika oslobođenja Niša, 1937.

 Preuzmite dokument  Dr Grgur Jakšić: Borba za slobodu Srbije 1788–1816, 1937.

 Preuzmite dokument  Petar Pekić: Propast Austro-ugarske monarhije i postanak naslјednih država, 1937.

 Preuzmite dokument  Ferdo Šišić: Jugoslovenska misao, 1937.

 Preuzmite dokument  Lazo M. Kostić: Teoriska statistika, 1937.


1938. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt    Živојin М. Pеrić, prоfеsоr univеrzitеtа: О znаčајu upоrеdnоg prаvа, 1938.

 Preuzmite dokument   Jovan Đ. Dragutinović: Diplomatska i politička istorija Južnih Slovena od 1833. do 1920. godine, 1938.

 Preuzmite dokument   Dr Miloš Mladenović: Zakonik Leke Dukađina, 1938.

 Preuzmite dokument   Dimitrije Mita Klicin: Odlomci iz novije političke istorije vojvođanskih i trojedničkih Srba (1902–1914), 1938.

 Preuzmite dokument   Dr Borislav T. Blagojević: Osnovi nauke o državlјanstvu, 1938.

 Preuzmite dokument  Jovan M. Jovanović: Diplomatska istorija Nove Evrope 1918–1938., knjiga I, 1938.

 Preuzmite dokument  Vladislav Skarić, Osman Nuri-Hadžić, Nikola Stojanović: Bosna i Hercegovina pod Austro-Ugarskom upravom, 1938.

 Preuzmite dokument  Dr Dimitrije Kirilović: Srpski narodni sabori: spisi bečke Državne arhive, knjiga druga: 1875–1894, 1938.

 Preuzmite dokument  Alfred Kraus: Uzroci našeg poraza, 1938.

 Preuzmite dokument  Mihailo M. Živančević Jugoslavija i federacija, 1938


1939. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Vојislаv М. Grоl: Теоriја instituciје Моrisа Оriuа, 1939.    (sa posvetom autora)

 Prеuzmitе dоkumеnt   Мilаn Bаrtоš (Milan Bartoš, professeur à la Faculté de Droit, Beograd): Krizа mеđunаrоdnоg privаtnоg prаvа (La crise du Droit International Privé), 1939.    (sa posvetom autora)

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Dаnilо Ј. Dаnić, sudiја Kаsаciоnоg sudа: Pоvоdоm nоvih sudskih urеdаbа, 1939.

 Preuzmite dokument   Dr Aleksandar Solovjev: Predavanja iz istorije slovenskih prava, 1939.

 Preuzmite dokument   Jovan M. Jovanović: Diplomatska istorija Nove Evrope 1918–1938., knjiga II, 1939.

 Preuzmite dokument   Mita Dimitrijević: Mi i Hrvati: hrvatsko pitanje (1914–1939): Sporazum sa Hrvatima, 1939.

 Preuzmite dokument   Dr Robert Barč: Osnovi prava poravnanja i stečajnog prava, 1939.

 Preuzmite dokument   Milivoje Popović: Poreklo i postanak Ustava od 1888. godine, 1939.

 Preuzmite dokument   Vladimir Šulek: Diplomatska historija centralnih sila 1882–1915, drugi svezak, 1939.

 Preuzmite dokument   Dr Lujo Bakotić: Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do ujedinjenja, 1939.

 Preuzmite dokument   Edhem N. Bulbulović: Turci i razvitak turske države, sa uvodom u kulturnu i političku povijest islama, 1939.

 Preuzmite dokument   Veliki rat Srbije za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1918, knjiga trideset prva, 1939.


1940. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Тоdоr Živkоvić: Јеdаn prilоg zа pоznаvаnjе duhоvnih vеzа izmеđu Јužnе Srbiје i Srbiје, 1940.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Vlаdimir Маrgаn: Kоmunаlni prоblеmi vојvоđаnskih grаdоvа, 1940.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Аlеksаndаr Sоlоvјеv, prоfеsоr univеrzitеtа: Sudskа rеfоrmа g. 1864 u Rusiјi (pоvоdоm 75-gоdišnjicе 3. dеcеmbrа 1939), 1940.

 Prеuzmitе dоkumеnt   Dr Andrassy J.: Nоvо ustаvnо urеđеnjе Hrvаtskе, 1940.

 Preuzmite dokument   Dr Živojin M. Perić: Predgovor doktorskoj disertaciji Radivoja V. Ćisalovića: Namesništvo – Studija iz uporednog ustavnog prava, 1940.

 Preuzmite dokument   Dr Ivo Politeo: Uvod u radno pravo, 1940.

 Preuzmite dokument   Jovan V. Derok: Toplički ustanak i oružani otpor u okupiranoj otadžbini 1916–1918. godine, 1940.

 Preuzmite dokument   Dr Ilija A. Pržić: Osnivanje Pravnog fakulteta u Srbiji, 1940.

 Preuzmite dokument   Obrad Gospavić: Osnovi meničnog prava, 1940.

 Preuzmite dokument   Dr Vasilј Popović: Evropa i srpsko pitanje u periodu oslobođenja 1804–1918, 1940.


1941. gоdinа

 Prеuzmitе dоkumеnt   Urеdbе о bаnоvini Hrvаtskој, 1941.

 Preuzmite dokument   Dr Slavko Stojković: Enciklopedija prava, 1941.


1944. godina

 Preuzmite dokument   Saopštenja br. 1–6 o zločinima italijanskih i nemačkih okupatora, 1944.

 

 

 Preuzmite dokument

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava